Projekt Svinia

Roma settlement in village Svinia in the year 1996

Projekt Svinia vznikol z podnetu skupiny kanadských študentov kultúrnej antropológie, ktorí v jari 1993 navštívili rómsku osadu v obci Svinia pri Prešove. Študentská iniciatíva, ktorú koordinoval profesor kultúrnej antropológie na University College of the Cariboo David Z. Scheffel, mala za úlohu vytipovať možnosti zlepšenia životných podmienok tunajších obyvateľov v spolupráci s organizáciami, ktoré sa venujú komunitnému rozvoju v rôznych častiach sveta.

Chief of Svinia Project David Z. Scheffel and his wife during their stay in Svinia Manažér projektu Svinia David Z. Scheffel a jeho manželka počas ich pobytu v obci Svinia

V roku 1995 sa táto neformálna iniciatíva dostala do koncepčnej fázy na základe dohody o spolupráci medzi:

Každá z týchto organizácií sa zaviazala prispieť k zlepšeniu životných podmienok v rómskej osade obce Svinia podľa svojich skúseností a možností: Habitat for Humanity výstavbou nových domov; Heifer Project zavedením chovu domácich zvierat; Trickle Up zaškolením vybraných obyvateľov do pravidiel mikro-ekonomického podnikania; University College of the Cariboo (UCC) koordináciou celého projektu v spolupráci so svojim slovenským partnerom – občianským združením Spoločnosť Minoritas z Prešova.

Od jari 1998 je činnosť UCC vo Svinej financovaná Kanadskou agentúrou pre medzinárodný rozvoj – CIDA, čo viedlo ku vzniku finančne, organizačne a časovo náročného rozvojového projektu, ktorý zasahuje do mnohých sfér života miestnych Rómov. V rokoch 1998 – 2001 sme dosiahli tieto dôležité výsledky:

 1. Založili sme materskú škôlku priamo v osade, ktorú navštevuje približne 20 detí, pod vedením dvoch učiteliek a jednej rómskej asistentky z osady. Pôvodne súkromnú škôlku sme vybavili do takej úrovne (tečúca voda, splachovací záchod a pod.), že ju v roku 2000 mohol prevziať štát, ktorý v súčasnosti zabezpečuje jej prevádzku.
 2. Vybudovali sme bytový komplex pre 12 rodín, ktorý poskytuje alternatívne bývanie mladým obyvateľom, ktorí by inak museli žit v nevyhovujúcich chatrčkách. Toto zariadenie je vybavené 3 sprchami, ktoré sú k dispozícii i ostatným obyvateľom osady.
 3. Zariadili sme komunitnú kuchyňku, stolársku dielňu, 2 dielne pre remeslnú výrobu a šitie a kanceláriu pre miestne občianske združenie.
 4. Prispeli sme k zlepšeniu miestnej infraštruktúry vybudovaním nových zdrojov vody, vytvorením systému pravidelného vývozu komunálneho odpadu, zavedením legálnej dodávky elektrickej energie do všetkých obydlí – vrátane časti chatrčiek, a obnovu odvodňovacej kanalizácie.
 5. Zaučili sme značný počet prevážne mladých Rómov do technických, administratívnych a remeselných znalostí, ktoré im umožňujú sa aktívne zapojiť do terajších ale aj budúcich projektov.
 6. Pomohli sme skupine remeselníkov nájsť odbyt pre tunajšie tradičné ale aj nové výrobky, akými sú drevené sošky, husle, ručne viazané knihy, háčkované tašky a sviečky z včelieho vosku.
 7. Iniciovali sme založenie miestneho občianského združenia SUNO a jeho zapojenie do riešenia miestnych problémov.
 8. Založili sme družinu - detský klub na miestnej základnej škole, ktorá umožňuje skupine rómskych prvákov a druhákov denné stravovanie v školskej jedálni a účasť na pedagogickom programe, ktorý im napomáha k lepšiemu zapojeniu sa do školskej výuky.
 9. Vytvorili sme pozície terénneho sociálneho pracovníka a technického koordinátora, ktorí pomáhajú obyvateľom osady s riešením sociálnych problémov a údržbou miestnej bytovej infraštruktúry. Na základe dohody s vládou SR prešli obe pozície pod obecnú samosprávu.
 10. Priviedli sme a vyškolili sme celý rad prevážne mladých dobrovoľníkov z majoritnej spoločnosti, ktorí teraz spolupracujú s miestnymi Rómami prostredníctvom mnohých kurzov a aktivít (skauting, športové aktivity, prevencia drogovej závislosti, zdravotná starostlivosť, správna výživa, atď.).
 11. Zapojili sme miestnu samosprávu do riešenia problémov v osade a pomohli sme s projektami na výstavbu komunitného centra a so zapojením do programu PHARE na zlepšenie infraštruktúry v rómskych osadách.
 12. Podporili sme celý rad aktivít, ktoré realizujú učitelia miestnej základnej školy, ktoré pomáhajú odburávať bariéry medzi rómskymi a nerómskymi žiakmi.

Vďaka tejto dlhodobej činnosti sme sa výrazne podieľali na realizácií mnohých veľkých a malých projektov, ktoré rôzne organizácie poskytli tunajším Rómom na základe technickej a organizačnej infraštruktúry vybudovanej vďaka našim aktivitám. K týmto organizáciam patria v prvom rade naši priami partneri – Habitat for Humanity, Heifer Project, Trickle Up – ktorí si v tejto osade vybudovali vlastné programy. Ďalej tu prebiehali alebo stále prebiehajú projekty týchto organizácií:

V roku 2002 sa zameriavame na tri dôležité oblasti rozvoja rómskej osady a jej integrácie do okolitej spoločnosti:

 1. Intenzívna spolupráca s miestnymi rómskymi aktivistami a ich začlenenie do Asociácie rómskych osád (ARO)
 2. Zvyšovanie spoluúčasti miestnej samosprávy na riešeni problémov osady. V tomto smere sme už dosiahli začlenenie niekoľkých inštitúcií vybudovaných našim projektom – škôlka, terénni pracovníci, komunitné kurzy – pod verejnú správu, kam tieto aktivity, podľa nášho presvedčenia, patria
 3. Účasť obce Svinia v programe infraštruktúry pre rómske osady PHARE 2001, ktorý umožní výstavbu nových bytových jednotiek pre všetkých obyvateľov osady – v spolupráci so slovenskou vládou a Habitat for Humanity.

Za Projekt Svinia zodpovedajú: Ivan G. Somlai (isomlai@cariboo.bc.ca) koordinuje spoluprácu mezi UCC a CIDA; David Z. Scheffel (dscheffel@cariboo.bc.ca) určuje ciele projektu a dozerá na ich plnenie; Alexander Mušinka (musinka@unipo.sk) koordinuje všetky aktivity v teréne.