Krajské centrum pre rómske otázky

Krajské centrum pre rómske otázky (KCpRO) je mimovládna inštitúcia, ktorá realizuje kanadský Projekt rozvoja rómskych komunít v Prešovskom kraji. KCpRO vzniklo v roku 2001 na základe dohody medzi Krajským úradom v Prešove a University College of the Cariboo v Kamloops (Kanada). Náklady na realizáciu projektu sú kryté grantom č. 3107/Z020176, ktorý poskytla Kanadská agentúra pre medzinárodný rozvoj (Canadian International Development Agency – CIDA).

KCpRO vzniklo ako prirodzený výsledok snáh skupiny spolupracovníkov na čele s kanadským profesorom kultúrnej antropológie Davidom Scheffelom, PhD, ktorá od roku 1998 realizuje komunitný rozvojový projekt v rómskej osade obce Svinia. Snaží sa vyplniť informačné a servisné vákuum, ktoré v tomto regióne existuje.

Cieľom KCpRO je: